Kõlvarti meeleruum

Homo sovieticus ehk siis nõukogude inimene assotsieerub meile eelkõige venekeelsuse ja -meelsusena. Need jällegi on väga tinglikud mõisted. Eestikeelne Wikipeedia (nii nagu ta on) räägib pigem sellele inimtüübile omastest käitumismustritest[1]. Nn nõukogude kultuuri osa oli vene keeleruum, koos sinna juurdekäivaga (sh “suure vennasrahvast” ja “sõprusest” rääkimine). Mina nimetaks pigem seda meeleruumiks.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti seisukohavõtud 9.mai „pidustustest“ tekitasid suurt vastukaja Eesti ajakirjanduses[2]. Ma ei hakkaks pikalt siin peatuma selle päeva tähendusest, sest minu seisukoht ühtib enamuse seisukohaga. See nn „Surematu polgu“  etteaste meenutab natsisabatit. Sõjaohvrite mälestaamine on iseenesest normaalne nähtud, propagandapalagan mitte. Lahkaks pisut linnapea isikut.

Mihhail Kõlvart sündis 1977.a. tollaaegses Kasahhi NSV-s. Tema ema oli korealane ja isa on eestlane. Tema ema vanemad küüditati Kaug-Idast Kasahstani[3]. Sama saatust jagas tema Eestist pärit isa. Korealaste saatus oli kurb, nii nagu miljonitel inimestel NLiidus. Kõlvarti noorus möödus venekeelses keskkonnas okupeeritud Eestis. Korea keelt ta ei räägi ja eesti keele teadmised olid tal jupp aega kesised. Kodune keel oli vene keel. Viimane jääb mulle arusaamatuks (?) Laps pandi vene kooli ning seal kujunes ka varakult tema maailmapilt. Kuigi tema sõnavõtud on ajas muutunud eestisõbralikumaks, muretseb ta väga oma elektoraadi pärast. Viimane on aga väga  Eesti-vastane (Lasnamäe valimisringkond), neile omase kombestiku ning suure mõjutatusega idanaabri riigimeediast (imperialistliku propaganda “solgitorust”). Mihhail Kõlvart räägib venelastele üht ja eestlastele teist juttu. Kust on pärit tema skisma? Missugused algpõhjused on selliste inimeste maailmapildi kujundamisele? Üks võtmetest on NLiidus läbiviidud väikerahvaste venestamine. NB! Russofoobi silti palun mulle mitte juurde kleepida, sest mul on venelastest sõpru. Aga vene šovinismi ma ei salli.

Hea näide venestamisest on Kasahstanis toimunu. Kasahhi NSV  oli omal ajal Valgevene NSV ja Ukraina NSV järel kõige venestunum. Nimetatud protsess toimus süstemaatiliselt. Kaeme statistikat!

Kasahhi NSV venestamise peamine põhjus on seotud rahvusliku koosseisu muutumisega, mille tulemuseks oli põlisrahvastiku osakaalu järsk vähenemine, mida mõjutasid järgmised tegurid:

– põlisrahvastiku kaotus Kasahstani näljahäda ajal 1930. aastate alguses (üle 1 miljoni inimese);

– 20. ja 30. aastatel vallandunud talupoegade ümberasustamine slaavi liiduvabariikidest (umbes 250 000 inimest);

– sisserändajate saabumine teistest vabariikidest Kasahhi NSV industrialiseerimise ajal , mis algas 30. aastatel;

– muude rahvuste küüditamine Kasahhi NSV-sse aastatel 1937–1949 (umbes 1 miljon inimest);

– Stalini repressioonide alla sattunud kodanike ümberasustamine Kasahhi NSV-sse ajavahemikul 20. aastate lõpust kuni 50. aastate alguseni (üle 5 miljoni inimese);

– sisserändajate saabumine teistest „liiduvabariikidest“ Kasahstani NSV uudismaade arendamise käigus, mis algas 1954. aastal (640 000 inimest saabus alles esimesel etapil 1954-1956).

Eesti venekeelsed inimesed võivad leida, et ukrainlastele pakutakse isegi suuremaid soodustusi kui kohalikele ning see võib põhjustada rahulolematust.

Mihhail Kõlvart

Kasahstani venestamine tõi kaasa kasahhi-vene kakskeelsuse massilise leviku, kuid vastupidine vene-kasahhi kakskeelsus praktiliselt puudus. “Prestiižne” vene keel nõukogude ajal sai nn sotsiaalse mobiilsuse ja tööalase karjääri tagatiseks. 1920.–1930. aastatel oli vene keelt kõnelevate kasahhide arv tühine. 1970. aastaks valdas vene keelt 42% kasahhidest, samal ajal kui kirgiiside seas oli see näitaja 19% ning usbekkide, tadžikkide ja türkmeenide seas oli veelgi madalam – 15%. 1989. aastaks rääkis vene keelt 63% kasahhidest. 30% nn linnakasahhidest ei osanud oma emakeelt ja rääkisid ainult vene keelt.

1959. aastal moodustasid kasahhid umbes 30% vabariigi kogurahvastikust, 1962. aastaks langes kasahhide osakaal 28,9%-ni (slaavi rahvaid oli kokku 57%). Just sel ajal saavutas riigi elanikkonna assimilatsioonipoliitika haripunkti. Slaavi rahvaste (peamiselt venelaste) ümberasustamise tulemusena olid kasahhid kuni 1996. aastani vabariigis rahvusvähemus (Kasahhi NSV oli ainus NSV Liidu liiduvabariik, mille „titulaarrahvas“ sai vähemusrahvuseks, sai vene keel enamuse elanikkonna keeleks ja nende teadmised on muutunud vajadusest jäigalt tingituks. Venelaste ümberasustamist rahvusvabariikidesse nimetatakse koloniseerimiseks.

Ühe inimese surm võib olla tragöödia, kuid miljoni inimese surm on puhas statistika.

Josif Stalin

Peaaegu kogu Kasahhi NSV kõrgharidus venestati, see mõjutas ka olulist osa alg- ja keskharidust. 13. märtsil 1938.a. anti välja määrus “Vene keele kohustuslikust õppest rahvusvabariikide ja piirkondade koolides” ning 1979. aastal muutus vene keele õpe koolieelsetes lasteasutustes kohustuslikuks. 1955. aastal kaotati kasahhi keele õpetamine riigi vene õppekeelega koolides (Kasahhi NSV Ministrite Nõukogu määrus 4. juunist 1955 “Kasahhi keele kohustuslikust õppest vabastamise kohta vene koolides”).

1957. aastal võttis Kasahhi NSV Ministrite Nõukogu vastu resolutsiooni “Kohustusliku emakeeleõppe kohta kasahhi õpilastele, kes õpivad koolides, kus õppetöö toimub vene keeles”. Määruse kohaselt tuli kasahhi keelt õppida klassirühmades, kui igas klassis oli vähemalt 10 kasahhi keelt õppivat õpilast (juhul, kui klassis oli selliseid õpilasi alla 10, oli vajalik luua õpilaste rühmad 2-4 ja eraldi 5-7 klassi õpilaste arv igas rühmas on vähemalt 10 inimest). Mõnes koolis tollal aga praktiliselt puudusidki kasahhi keele tunnid.

Aastatel 1959-1960 oli Kasahhi NSV-s 3 123 kasahhi kooli 192 274 õpilasega, 826 103 õpilast õppis aga 4 199 vene koolis. Veel 374 998 õpilast õppis 1 518 segakeelses koolis (usbeki-, uiguuri- ja tadžikikeelsete koolide arv oli tühine). Kui 1958. aastal oli kasahhikeelsete laste osakaal 75%, siis 1991. aastaks oli see näitaja langenud 34,4%-ni. Märkimisväärne osa kasahhikeelsetest koolidest asus maapiirkondades ja linnades kasahhikeelne õpe praktiliselt puudus. Sellest annab tunnistust fakt, et kuni 1980. aastate lõpuni oli vabariigi pealinnas Almatõs ainult üks kasahhikeelne kool – kool nr 12.

Perioodil (1950-1970) vähenes kasahhi koolide arv 3 891-lt 2 577-le, samas kasvas vene õppekeelega vene koolide arv 1 500 võrra. 1989/90. Kasahhi NSV-s õppis 67% õpilastest vene ja 32% kasahhi keeles.[4]

Ei mingeid korea koole, kuigi neid küüditati Kaug-Idast sinna omal ajal ca 180 000[5] . Olen olnud ühel sünnipäeval vene inimeste juures Eestis, kus viibis ka üks selline korealane. Sarnane saatus tabas ka tema vanemaid, nagu Kõlvarti ema omi aga see kuidas ta seda rääkis… See oli vene propaganda poolt ajupestud inimese musternäidis: „Stalin päästis meid jaapanlaste käest“ ehk siin „Kannatus on õnnistus“. Sama kordub Kõlvarti poolt “vabastajate” õnnitlemises…

Kõik eelpoolkirjutatud on „millipromill“ kogu sellest venestamise loost, mis algas tsaariajast ning kestab siiani. Nüüd kahjuks veelgi hullemas vormis Ukrainas. Sealt tulnud pagulaste osas on Mihhail Kõlvart edastanud Eesti avalikkusele venelaste seas levinud ukrainafoobset narratiivi[6]. Püüdsin siin lahata tema mentaalsuse põhjuseid (üks osa paljudest) ning loodan, et saite targemaks. Muidugi selle mentaalsuse on saanud ta oma vanematelt ja vanemad pärisid selle just sellest NSVL-s valitsenud venestamispoliitikast, mis sünnitas tegelikkusele mittevastavaid “ajaloomüüte”… PS! ka mina sain, kuigi teadsin paljut siinkirjutatut varem.


[1] https://et.wikipedia.org/wiki/Homo_sovieticus

[2] https://www.postimees.ee/7513713/kolvarti-tolgendus-9-maist-tekitab-paljudel-kusimusi

[3] https://elu24.postimees.ee/4279079/kas-teadsid-kes-on-suurima-haaltesaagi-saanud-mihhail-kolvart-juurtelt

[4]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0

[5] https://www.thestoryinstitute.com/the-koreans-of-kazakhstan

[6] https://www.err.ee/1608541252/kolvart-sojapogenike-soosimine-voib-tuua-venelaste-pahameele-ja-pinged