OÜ asutamine sissemakseta

OÜ asutamine sissemakseta

Rõhuv enamus piiratud vastutusega äriühingutest, mis Eestis asutatakse ja tegutsevad on osaühingud (saksakeelsetes maades GmbH, anglo-ameerika õigussüsteemidega riikides Ltd või LLC). Aktsiaseltsist eristab teda peaasjalikult lihtsam juhtimisstruktuur ja väiksem kapitalifond.

Alates 2010.aastast võib osaühinguid asutada sissemakseid tegemata. Seda reguleerib äriseadustiku § 1401. Siin kehtib ka piirang, et osakapital ei tohi sellisel juhul ületada 25 000 eurot ja asutajateks peavad olema füüsilised isikud. Samuti tuleb siinjuures märkida, et osanik vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Seega justkui oleks tegemist täisühingu või usaldusühingu täisomanikuga.

Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali. See võib seada piirangud täiendava kapitali kaasamiseks ettevõttele, mis seda hädasti vajaks. Samuti võivad krediidiasutused piirata täiendavate rahaliste vahendite kaasamist sellistesse äriühingutesse.

Osaühing, mille osakapital ei ole sisse makstud, ei või teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma osanikule makstavat töötasu ega muid tasusid.

Sissemkased osakapitali võivad olla kas rahalised või mitterahalised. Viimaste all mõistetakse äriseadustikku silmas pidades mis tahes rahaliselt hinnatavat ja osaühingule üleantavat asja või varalist õigust, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahalise sissemakse hindamine võib osanikule kaasa täiendavad rahalised kohustused (audiitori kontroll…)

Äriseadustiku § 15 lõige 2 sätestab, et kui osaühingu ärilistel dokumentidel ning kodulehel viidatakse ühingu kapitalile, tuleb märkida ka osakapitali suurus ning juhul, kui osade eest ei ole sissemakse täielikult tasutud, siis tasumata sissemaksete summa.

Sissemakseta asutatud osaühingu osakapitali esmane kajastamine sõltub sellest, kas ja kuidas on sissemakse tasumise kohustus märgitud ettevõtte asutamisel. Võimalik on, et sissemakse tasumiseks on mingi kindel tähtaeg aga ka variant, kus sissemakse tegemiseks pole tähtaega määratud.

Kui sissemakse tegemiseks on määratud konkreetne tähtaeg, siis esmakanne peab kajastama nii osakapitali, kui ka omaniku võlga firmale.

DNõue osaniku vastu2 500
KOsakapital2 500

Kui aga sissemakse tegemiseks pole konkreetset tähtaega määratud, siis tuleb tehingut kajastada sissemaksmata osakapitalina.

KOsakapital2 500
KSissemaksmata osakapital2 500

Täpsemalt, kuidas selles olukorras käituda ja millised kanded teha, saab lugeda Eesti Raamatupidamise toimkonna koostatud juhendmaterjalist “Sissemakseta osakapitali kajastamine.

Väikeste kaitseks.

Väikeste kaitseks.

14.septembril 2021.a võttis Riigikogu vastu pika nimega õigusakti – põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse. Karjuv vajadus selle vastuvõtmiseks on olnud aastaid, isegi aastakümneid. Lihtsalt seletades reguleerib see ettevõtjate ja sarnaste muude juriidiliste isikute kaubandussuhteid suurte jaemüüjatega.

Minu isiklik arvamus selle seaduse kohta on, et väga hea et see vastu võeti ning on suur lootus väiksemaks peedistamiseks poehiidude (Rimi, Coop, Maxima, Selver jm) poolt. Siiani dikteerivad reegleid toiduainete sisseostmisel just nemad. Olen ise olnud selles ahelas osalevate ettevõtete juht. Kui mujal Euroopas on need raamistikud juba pikemat aega eksisteerinud, siis oleme me sabassörkijate rollis aga samas loodame, et ka teiste riikide praktika on mudinud reeglid toimivatemaks.

Aga…

Mulle valmistab muret seaduse kuues paragrahv – tingimuslikult keelatud ebaaus kaubandustava ehk siis erandite rakendamine. Minu silmis on suurtele antud ikkagi võimalus survestada tootjaid ja vahendajaid. Imperatiivsusest on tehtud erand. Samuti tekitab muret rakendussätted, peasjalikult, et järelvalveorganiks on määratud Konkurentsiamet. Loogilisem oleks olnud Tehnilise järelvalve ja Tarbijakaitseamet… Esimene nimetatud institutsioon on näidanud oma võimetust ning isetegevust. Kohtupraktika Eestis kuvab tagasi Konkurentsiameti personali halba tööd.

Seadusrikkumise eest ette nähtud krõbedad trahvid, mis juriidiliste isikute puhul küünib 400 000 euroni (!!!)

Seaduse seitsmeteistkümnes paragrahv sätestab, et Maaeluministeerium analüüsib 2025.a. 31.septembriks seaduse mõju ja tulemuslikkust… Pöidlad pihku!

Lisaks ootaks väikeettevõtjate kaitseks seadusi suurte kaubanduskeskuste osas, ohjamaks väikeäride surma. Muidugi ei saa jätta siinkohas märkimata, et e-kaubandus on viimaste šanss ja esimestele suur konkurents.

Seadus on ise siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/121092021004

Väikese inimese suur sisevõitlus.

Väikese inimese suur sisevõitlus.

Eile osalesin üle pika aja kohtuistungil, seekord hageja esindajana. Kuna lasin ühe e-kirja silmist mööda, kus oli viide virtuaalistungile, saabusin Harju Maakohtu Lubja kohtumajja. Masendav tunne tekkis, kuna nüüd menetletakse tsiviil- ja kriminaalasju ühes majas. Lugesin uste kõrval olevaid istungiinfosid – tekkis masendus, et kui palju kurja on meis inimestes… Ühe konkreetse süüdistuste karistusseadustiku paragrahvid viitasid füüsilisele vägivallale…

Kohtuhooned tekitavad minus negatiivseid tundeid – protsesside võltsetendused, ebasiirus, jms. Liivalaia kohtumajal oli sissekäigu ees õigusejumalanna Themise bareljeef, ilma kinni sidumata silmadega. Viimane andis justkui meile teada, et siin majas ei toimu õiglast kohtupidamist. Me ülikooli esimesel kursusel naljatasimegi, et esimese semestri lõpus saab noorele juuratudengile selgeks, et õigus ja õiglus on vastandid.

Kohtuistungi alguses hakkas noor naiskohtuniknärvitsema, et rääkides võtsin maski kui vesiiri lõuale. Peale väikest dialoogi näitasin talle COVID-19 vaksineerimistõendit. Kui tulenevalt minu loomusest tegin sarkastilise märkuse kohtuniku ja kohtusekretäri suunas – et kuna nad maskita olid, et kas nad ei peaks ka mulle tõendit näitama… and justice for all

Olime ebavõrdses olukorras, kus kostja esindaja redutas oma advokaadibüroos juhatuse liikmega (pankrotiprotsessi edukalt läbinud isiku tankist). Nägin kuidas virtuaalistungitel protsessinormid lonkavad – mulle jäi arusaamatuks kui juhatuse liige avas oma suu, et missuguse protsessiosalisena ta parasjagu sõna võttis. Ta mängis oma kostjarolli ohvrina, teatades et kui šokeeritud ta oli kohtusse pöördumise pärast jne… Kurjus hakkas kogunema mu sisse…pidasin suurt sisevõitlust, et kas nähvata või mitte… to(be) or not to(be)… Väga hea, et kardad – tähendab, et austadkas kasutad suflööri abi?Justiitstööstus produtseerib kahtlase väärtusega kahtlaseid tõendeid… Olete leidnud hea kliendi, kelle sõltuvus ja illusioonid täidavad teie kaukaid... jne .

Aga sain eneses võidu, jätsin need read kõik ütlemata… Tugevus seisneb ka selles, et ei lasku sellele tasemele, kus virutad valedele kurjaga.

Istungi lõppedes soovisin kohtunikule ilusat õhtut!